Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu, zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Dlaczego warto kupić prywatną polisę zdrowotną?

Aby korzystać z usług publicznej służby zdrowia, trzeba mieć dużo czasu i jeszcze więcej cierpliwości. Bardzo odległe terminy badań i wielogodzinne kolejki do specjalistów to niechlubny standard w placówkach NFZ. Dobrym rozwiązaniem jest zagwarantowanie sobie dostępu do prywatnych placówek medycznych - taką drogę leczenia wybiera coraz więcej osób.

Dlaczego warto mieć prywatną polisę zdrowotną? Jakie są jej zalety?

 • Szybszy dostęp do lekarzy, badań i zabiegów na najwyższym poziomie.
 • Oszczędność czasu.
 • Stały, zaufany lekarz.
 • Ewentualny pobyt w szpitalu w komfortowych warunkach.
 • Dodatkowe pieniądze w razie leczenia w szpitalu lub po wypadku.
 • Lepsza opieka zdrowotna w czasie ciąży.
 • Oszczędność pieniędzy - płacisz za polisę, a nie za każdą wizytę u specjalisty.
 • Dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego.

Na co zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie autocasco?

Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na zakup AC?
Podczas ustalania warunków polisy autocasco warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, a mianowicie na udział własny, franszyzę integralną, amortyzację części oraz konsumpcję sumy ubezpieczenia.

Obecnie w większości towarzystwach ubezpieczeniowych udział własny jest dobrowolny - oznacza to, że można zredukować go do zera przez tzw. wykupienie. Składka za ubezpieczenie jest wtedy wyższa, ale nikt chyba nie chce pokrywać części szkody z własnych środków. Szczególnie dotkliwe jest to w przypadku kradzieży auta.

Przy zawieraniu ubezpieczenia należy się dowiedzieć, czy udział własny jest potrącany z odszkodowania czy z sumy ubezpieczenia.

Najczęściej udziały własne stosuje się:

 • w szkodach kradzieżowych z miejsc niestrzeżonych,
 • w przypadku kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii,
 • w wypłatach odszkodowania za kolejną (2,3) szkodę w tym samym okresie ubezpieczenia,
 • w szkodach powstałych w wyniku przekroczenia prędkości (stosuje to kilka towarzystw),
 • gdy użytkownik/ właściciel auta jest młody.

Z kolei franszyza integralna to wartość, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, ale w momencie, gdy rozmiar szkody przekroczy tą wartość - wypłata odszkodowania następuje w całości, bez potrącania jakiejkolwiek kwoty. Jeśli np. franszyza integralna wynosi 500 zł, a koszt naprawy szkody na pojeździe mieści się w granicach tej kwoty, właściciel pojazdu musi z własnej kieszeni zapłacić za naprawę samochodu.

Warto zwrócić uwagę także na amortyzację części - wypłata odszkodowania np. za wymianę uszkodzonego zderzaka w 3-letnim aucie będzie pomniejszona o "teoretyczny" koszt zużycia oryginalnego zderzaka. Natomiast jeśli kierowca zdecyduje się na użycie części nieoryginalnych, odszkodowanie pokryje cały koszt naprawy samochodu.

Następna kwestia to konsumpcja sumy ubezpieczenia. Po każdej szkodzie pula pieniędzy, na którą jest ubezpieczone auto, zmniejsza się. W przypadku kilku stłuczek w ciągu roku mogłoby się okazać, że to, co pozostało, nie wystarczy na następne odszkodowanie. Dlatego w takich sytuacjach stosuje się doubezpieczenie pojazdu.

Jak można uniknąć zwyżki dla młodych w ubezpieczeniu OC?

Młodzi ludzie najczęściej nie dysponują dużą gotówką. Dlatego rozważając posiadanie własnego auta powinni zastanowić się nie tyle nad tym, czy będzie ich stać na zakup pojazdu, ile nad tym, czy mogą sobie pozwolić na późniejsze opłacanie składek za ubezpieczenie komunikacyjne.

O ile młody właściciel zawsze może uznać, że AC lub NW to zbędny komfort, o tyle wykupienia ubezpieczenia OC nie da się uniknąć. I tu dwudziesto paro letnią osobę, która niedawno otrzymała prawo jazdy, spotkać może niemiłe zaskoczenie w postaci składki nawet kilkakrotnie wyższej od tej, którą płaci jego rodzic.

Z jakimi zwyżkami musi się liczyć młody właściciel samochodu?

Zwyżki dla młodych kierowców wynikają z dwóch przyczyn:

 • wiek – zakłady ubezpieczeń stosują zazwyczaj zwyżki, które sięgać mogą nawet 100%, dla osób poniżej pewnego wieku. Próg ten oscyluje wokół poziomu dwudziestu kilku lat. Ostatnio niektórzy ubezpieczyciele podzielili dodatkowo grupę młodych kierowców na kilka podgrup. Większą zwyżkę otrzyma na przykład osoba poniżej 22 roku życia, nieco niższą - ta pomiędzy 23 a 26, itp.
 • brak doświadczenia – często ubezpieczyciele stosują zwyżki dla świeżo upieczonych kierowców bez względu na ich wiek. Ilość lat, które upłynęły od daty zdania egzaminu, może mieć istotny wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. W ciągu pierwszych 2 lub 3 lat można liczyć się ze zwyżką nawet do 30%. Trudno powiedzieć, czy jest to miernik właściwy. Niekoniecznie bowiem ilość czasu, jaka upłynęła od wydania prawa jazdy, idzie w parze z ilością przejechanych kilometrów.

O czym należy pamiętać ubezpieczając swoje mieszkanie?

Przeglądając ofertę agenta ubezpieczeniowego, albo wchodząc na strony internetowe towarzystw ubezpieczeniowych i wybierając dowolny produkt można zauważyć, iż przedstawiane są tylko dodatnie jego strony. Zajmijmy się jednak tymi mniej przyjemnymi dla osoby kupującej - mianowicie wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej to swego rodzaju przypadki, których następstwem jest powstała szkoda, za którą zakład ubezpieczeń - na podstawie umowy ubezpieczenia - nie odpowiada. W ubezpieczeniach majątkowych towarzystwa określają bardzo podobnie katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej – jednak są istotne różnice, które można zauważyć tylko poprzez dokładne przeczytanie i analizę treści umowy – ogólnych warunków ubezpieczenia.

Przyjrzyjmy się najpierw wyłączeniom, które można spotkać w większości ogólnych warunków ubezpieczeń.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączane są zwykle szkody:

 • powstałe na skutek działań wojennych, rozruchów wewnętrznych i aktów terrorystycznych, stanu wyjątkowego, zamieszek, strajków, etc;
 • powstałe na skutek skażenia materiałami radioaktywnymi;
 • w przedmiotach znajdujących się na balkonach;
 • powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotów przyjętych przez ubezpieczającego do używania, przechowania lub naprawy;
 • powstałe wskutek czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto zwykle z ochrony wyłącza się zdarzenia będące następstwem:

 • przepięć elektrycznych tzn. gwałtownych zmian poziomu napięcia w instalacji elektrycznej;
 • prac górniczych tzn. tąpnięcia, osunięcie itp., których przyczyny pozostają w związku z pracami górniczymi;
 • przemarzania ścian i przenikania wód gruntowych;
 • pleśni i zagrzybienia;
 • zawilgocenia z powodu nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych lub zalania przez nieszczelne lub niedomknięte okna, przeciekający dach;
 • działań umyślnych lub powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa.

Lista ta nie zamyka się jednak na wymienionych powyżej zdarzeniach. Istnieje także szereg wyłączeń dotyczących szkód powstałych w przedmiotach. Wymienić tu można:

 • programy komputerowe i dane na nośnikach;
 • srebro, złoto, platynę, biżuterię, kamienie szlachetne itp.;
 • dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie itp.

Zatem jeśli chcemy ubezpieczyć drogocenne rzeczy, powinniśmy rozważyć zakup osobnego ubezpieczenia.
Firma ubezpieczeniowa może także odmówić wypłaty odszkodowania - lub wypłacić je w kwocie mniejszej - w przypadku, gdy nie zastosujemy się do podpisanej umowy.

Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jako alternatywna forma oszczędzania

Jak oszczędzać? Co wybrać? Gdzie lokować pieniądze? Szereg podobnych pytań pojawia się zapewne u wielu osób chcących pomnożyć swój kapitał.

Na rynku finansowym istnieje zróżnicowana oferta produktów o charakterze inwestycyjnym. Wybór odpowiedniego produktu finansowego uzależniony jest od wielu czynników, między innymi od kwoty, jaką dysponujemy, wymaganej płynności, od okresu inwestycji, akceptowanego poziomu ryzyka oraz od naszych indywidualnych potrzeb. Wszystkie formy inwestowania mają zarówno swoje dobre, jak i złe strony oraz każda z nich jest przeznaczona dla innej grupy klientów.

Oprocentowanie lokat bankowych co prawda chroni nasze oszczędności przed skutkami inflacji, ale niestety nie należy spodziewać się większego zysku. Jeżeli nawet przyjąć oprocentowanie na poziomie 4% rocznie, to po odliczeniu „podatku Belki” uzyskamy zaledwie 3,2% rocznie. Porównując ten wynik z inflacją, którą należy uwzględnić, faktyczny zysk z lokaty nie daje nam dużej satysfakcji.

Przy długoterminowym inwestowaniu lepszym pomysłem jest nabycie obligacji skarbowych. Są one równie bezpieczne, co lokaty, ale ich posiadacze mogą spodziewać się większych zysków, tj. od 4,5 do 5% w skali roku.

Samodzielna „gra na giełdzie” poza tym, że może przynieść bardzo wysokie zyski w trakcie trwania hossy, wymaga również akceptacji potencjalnej straty w razie spadku kursu posiadanych akcji. Inwestowanie w akcje wiąże się często z koniecznością posiadania fachowej wiedzy, dysponowaniem czasem i to codziennie, a przede wszystkim z tolerowaniem wysokiego ryzyka inwestycyjnego. W wielkim uproszczeniu wyboru akcji dokonuje się na podstawie oceny zarówno kondycji finansowej i perspektyw samej spółki, jak i panującej koniunktury giełdowej. Przy inwestowaniu w akcje należy także uwzględnić wpływ rynków światowych, kursów walutowych i innych powiązań makroekonomicznych. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich tych kwestii, a chcemy korzystnie pomnażać swoje oszczędności, to alternatywą są fundusze inwestycyjne.

Fundusze inwestycyjne

Lokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych jest efektywną metodą inwestowania dla osób, które nie są ekspertami na rynku kapitałowym lub też nie mają czasu na samodzielne pomnażanie kapitału. Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłacanych przez Uczestników funduszu. Poprzez indywidualne wpłaty wielu Uczestników, fundusz dysponuje znacznym kapitałem, który umożliwia korzystne inwestowanie. Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które zatrudnia doświadczonych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest korzystne i bezpieczne inwestowanie zgromadzonych środków. Wybór jednego lub kilku funduszy oferowanych przez TFI umożliwia stworzenie własnego portfela inwestycyjnego dostosowanego do indywidualnych preferencji.

Zalanie sąsiada - i co dalej?

Każdy domowy sprzęt dokona kiedyś swojego żywota w mniej lub bardziej spektakularny sposób. Jedne zgasną cichutko, by już nigdy się nie włączyć, inne odejdą z szumem… z szumem wody wyciekającej z ich wnętrza.

Zalanie – co z tym fantem zrobić?

Sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, zmywarki), rury, akwaria, nie zakręcone krany mogą niekiedy spłatać figla i wyrządzić szkodę, pozwalając wodzie z życiodajnego żywiołu stać się nośnikiem destrukcji. Co zrobić, gdy woda zaleje nam mieszkanie lub - co gorsza - przesiąknie do sąsiada?

Odpowiedź jest niezwykle prosta, gdy przezornie pomyśleliśmy o tym wcześniej i ubezpieczyliśmy siebie oraz swój dobytek przed takim rodzajem zdarzeń. W przeciwnym razie sytuacja wygląda znacznie gorzej.

Przeanalizujmy to na prostym przykładzie. Siedzimy sobie spokojnie w pracy, gdy w pewnym momencie dzwoni zdenerwowany syn. Wrócił ze szkoły do mieszkania, które… zastał całkowicie zalane. Po chwili przyszedł wściekły sąsiad i oznajmił, że zalaliśmy również i jego świeżo wyremontowane mieszkanie. Okazało się, że nasza wysłużona pralka po prostu się zepsuła. Oczywiście, nie powinno się nastawiać prania i wychodzić z domu, no ale cóż, już się stało. Teraz trzeba pomyśleć, jak zrekompensować wszystkie straty.

Podstawowa polisa mieszkaniowa, która chroni przed ryzykiem zalania, pokryje koszty zniszczeń powstałych jedynie w naszym mieszkaniu. Tak więc jeśli zostaliśmy zalani przez sąsiada mieszkającego nad nami, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie za straty, które powstały w naszym lokalu.

Jednak w przypadku, gdy to my jesteśmy sprawcami szkody w mieszkaniu sąsiada mieszkającego piętro niżej, zadośćuczynienie za zalanie jego mieszkania będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

Ubezpieczyciel zrekompensuje wszystkie poniesione straty - także te związane z zalaniem mieszkania sąsiada z dołu, jeśli będziemy posiadać w pakiecie polis mieszkaniowych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Co daje Ci polisa inwestycyjna?

Podstawową wadą polis inwestycyjnych są wyższe, niż w przypadku bezpośredniej inwestycji w fundusze, opłaty. Szczególnie w kilku pierwszych latach koszty związane z obsługą polisy są znaczne. Jednak gdy wybierzesz polisę inwestycyjną, ponosząc te dodatkowe koszty, kupisz sobie w zamian szereg korzyści, które może dać tylko ta forma oszczędzania.

 1. 1. Otrzymujesz gwarancję zwrotu kapitału do wysokości wpłaconych składek

  Większość zakładów ubezpieczeń ustala sumę ubezpieczenia na poziomie wyższej z dwóch wartości: sumy wpłaconych składek albo aktualnej wartości rachunku. W ten sposób Twój kapitał jest zabezpieczony przed stratą inwestycyjną.

 2. 2. Inwestujesz elastycznie

  Masz możliwość transferu środków pomiędzy funduszami nie tylko w ramach jednego zarządzającego. Przy zmianach funduszy Twoje środki nie są uszczuplane przez potrącenia związane z podatkiem od zysków kapitałowych. Wszystkie transfery nie wymagają formalności i odbywają się szybko – fundusze w PLN do 2 dni, fundusze w walutach obcych do 7 dni. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w ramach funduszy parasolowych proponują rozwiązanie, które pozwala odroczyć termin płatności podatku Belki przy konwersji środków. Ale w tym przypadku transfery możemy wykonywać tylko w ramach subfunduszy prowadzonych przez jednego zarządzającego.

 3. 3. Masz do dyspozycji fundusze gwarantowane

  Możesz ulokować część środków w fundusze z gwarantowaną stopą zwrotu. Większość funduszy gwarantowanych ma charakter bezpieczny i inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, co pozwala im zarabiać od 3 do 5% rocznie, czyli od 1 do 3% ponad inflację. Niektóre z zakładów ubezpieczeń oferują także akcyjne fundusze gwarantowane, które mogą osiągać zyski o wiele większe niż fundusze bezpieczne.

 4. 4. Odraczasz w czasie płatność podatku od zysków kapitałowych

  Podatek Belki dopada Ciebie tylko w momencie wypłaty środków z rachunku.

 5. 5. Wpłacając nawet 200 zł miesięcznie możesz lokować część środków w fundusze, które mają o wiele wyższy limit wpłat minimalnych

  Niezależnie od zadeklarowanej wysokości składki, za pośrednictwem polisy masz dostęp nawet do kilkudziesięciu funduszy. Niektóre z nich, przy niskich wpłatach, nie byłyby osiągalne za pośrednictwem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ze względu na wysoki limit wpłat minimalnych.

 6. 6. Twoi spadkobiercy unikną kosztów finansowych i czasowych postępowania spadkowego w przypadku Twojej śmierci

  Świadczenie wypłacane przez Towarzystwo omija masę spadkową i trafia bezpośrednio do rąk uposażonych przez Ciebie osób. Niezależnie, czy wskazane przez Ciebie w polisie osoby należą do Twojej rodziny, czy też nie są z Tobą w żaden sposób spokrewnione, żadna z uposażonych osób nie podlega obowiązkowi uregulowania podatku od spadków i darowizn.

 7. 7. Aplikacje internetowe przygotowane przez Towarzystwa pozwalają łatwo, wygodnie i efektywnie zarządzać Twoim rachunkiem

  Niektóre Towarzystwa oferują dostęp do aplikacji internetowych umożliwiających efektywne zarządzanie rachunkiem. Wchodzisz na stronę, logujesz się i w kilka chwil sprawdzasz stan rachunku, dokonujesz transferów albo zmieniasz dyspozycję inwestowania składek.

 8. 8. Systematycznie i regularnie budujesz kapitał na przyszłość

  Minimalna wysokość miesięcznej składki w ubezpieczeniach inwestycyjnych w zależności od Towarzystwa wynosi od 100 do 200 zł. Obowiązek systematycznego wpłacania zadeklarowanej składki motywuje do regularnego oszczędzania. Dzięki temu, zamiast trwonić oszczędności na chwilowe zachcianki, wpłacając kilkaset złotych miesięcznie, po kilkunastu latach zgromadzisz potężny kapitał.